Головна   •   Новини   •   ЗТВ САУ   •   Аудитори   •   Нормативи   •   Фотогалерея   •   Спілкування   •   Мапа

Історія ЗТВ САУ

Історія    •    Правління    •    План роботи

Запорізьке територіальне відділення Спілки аудиторів України

За 20-річний період розвитку в Україні аудиторська діяльність пройшла етапи становлення від створення перших аудиторських фірм, які практично займалися ревізією підприємств, до вдосконалення нормативної бази аудиту і, таким чином, підвищення якості надання аудиторських послуг.

Аудитори Запоріжжя протягом всіх двадцяти років були серед найактивніших. Запорізьке територіальне відділення Союзу аудиторів України зареєстровано Управлінням Юстиції Запорізької обласної адміністрації 30 вересня 1993 року. Проте, підготовча робота була почата задовго до реєстрації. Ще в грудні 1992 року відбулися установчі збори, на яких були розглянуті питання створення відділення в Запорізькій області й обрані його керівні органи. Першим головою була обрана Кужель О.В., казначеєм - Дєєва Л.Є. Але реєстрація територіального відділення відбулася тільки після прийняття Закону України "Про аудиторську діяльність". До прийняття Закону в Запоріжжі були створені три аудиторські фірми: "Запоріжаудитконсульт" (директор Білюшова Л.Ю.), "Міраж" (директор Церетелі Л.Г.), "Експерт" (директор Чичун Л.Ф.), перші дві з них працюють до сьогодні.

Лави членів регіонального відділення суттєво збільшилися за цей час. Якщо у серпні 1993 року членами ЗТВ було всього 22 аудитора, у 1994 році – 30, станом на 01.01.2013 р. – 91 аудитор, 82 з яких є членами Спілки аудиторів України.

Після обрання Кужель О.В. депутатом Верховної Ради головами регіонального відділення були Камінский В.О., Білюшова Л.Ю., Гончарова В.Г. У період з 2001 до 2009 роки ЗТВ САУ очолював Драч В.І., з 2009 до 2013 – Свідерський К.Е. У березні 2013 року головою Запорізького відділення обрано Церетелі Л.Г.

Аудитори Запоріжжя отримали гідне визнання серед своїх колег. Протягом багатьох років наші аудитори присутні в керівних органах аудиторської спільноти. Драч В.І. неодноразово був обраний членом Аудиторської палати України (з 2001 по 2011 роки), Проскуріна Н.М. з 2002 року по теперішній час є членом Ради ВПГО САУ. На березневому з'їзді ВПГО "Спілка аудиторів України" двоє з наших колег обрано до Комісії з питань аудиторської етики (Драч В.І., Рубітель О.Ю.), двоє – до Ревізійної комісії (Лівошко Т.А., Педак В.Ф.).

Не можна не відзначити внесок наших аудиторів у розвиток сучасної науки. Серед аудиторів Запоріжжя 12 мають науковий ступінь, серед них четверо – доктори економічних наук (Коваленко О.В., Проскуріна Н.М., ТкаченкоА.М., Царенко О.В.), вісім – кандидати наук (Білюшова Л.Ю., Драч В.І., Лівошко Т.В., Стоєв В.Л.; Сахарцева І.І., Таратута Л.В. – кандидати економічних наук; Гончарова В.Г. – кандидат наук з державного управління; Білюшов В.М. – кандидат технічних наук). Ми пишаємося тим фактом, що одна докторська дисертація захищена саме з аудиту та присвячена дослідженню проблем процедурного забезпечення аудиту – "Розвиток процедур аудиту: теорія та методологія" (Проскуріна Н.М. – 2012 рік).

Ми усвідомлюємо важливість участі аудиторів у вихованні нових економічних кадрів країни. Саме томуза ці рокишістнадцять аудиторів Запоріжжя й області викладали у вищих навчальних закладах спеціальні дисципліни – бухгалтерський облік, теорія і практика аудиту, податкова система т.і. Зараз серед них – 7 практикуючих аудиторів (директорів аудиторських фірм). Чимало студенів проходять практику в аудиторських фірмах Запоріжжя. Аудитори все активніше приймають участь у заходах, що організують учбові заклади спільно з Територіальним відділенням САУ, зокрема – у науково-практичних семінарах.

Аудитори Запоріжжя за цей час представлені в різних громадських структурах, а саме:

  • в Гільдії підприємців Запорізької області (Чичун Л.Ф.)
  • у Міській координаційній раді з питань розвитку підприємництва (Проскуріна Н.М.);
  • у представництві Державного комітету України з питань розвитку підприємництва у Запорізькій області (Білюшов В.М.);
  • в Національній Раді соціального партнерства при Президентові України та Методологічній раді з бухгалтерського обліку при Мінфіні України (Драч В.І.);
  • в конкурсній Комісії по розгляду конкурсних проектів аудиторських організацій м. Запоріжжя на підписання Генеральної угоди на співробітництво із Запорізькою міською Радою (Церетелі Л.Г.);
  • в Комісії з питань координації розвитку підприємницької діяльності (Чичун Л.Ф.);
  • в обласній координаційній Раді з питань розвитку підприємництва (Білюшов В.М., Церетелі Л.Г.);
  • у Запорізькому міському фонді підтримки підприємництва (Церетелі Л.Г.);
  • в Громадській раді при ДПС у Запорізькій області (Драч В.І.).

Досягнення Запорізьких аудиторів не залишилось поза увагою. Аудитори ЗТВ САУ за активну участь у розвитку аудиту в Україні та високий професіоналізм неодноразово нагороджувались Почесними грамотами Спілки Аудиторів України, Аудиторської палати України, Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, місцевих органів влади та громадських організацій. Двоє з наших колег відзначені Почесними Грамотами Міністерства фінансів України (Драч В.І., Педак В.Ф.).

Протягом всіх двадцяти років здійснюється діяльність з популяризації аудиту. Запорізькі аудитори завжди були постійними авторами як Запорізьких друкованих видань (газета "Орієнтир"), так і всеукраїнських видань, таких, як газети "Все про бухгалтерський облік" і "Дебет-Кредит", журнали "Бізнес", "Вісник податкової служби України" і "Аудитор України". Кількість авторів досягла 28 чоловік.

У 2002 році дві аудиторські фірми заснували свої засоби масової інформації – журнали "Ваша справа" (ЗАТ "Запоріжаудитконсульт") і "Точка зору" (ПП "Міраж").

Аудитори Запорізького краю сприяють теоретичному та практичному розвитку аудиту в країні. Так, ЗТВ САУ було організовано та проведено шість всеукраїнських науково-практичних конференцій з актуальних питань розвитку аудиторської діяльності в Україні:"Актуальні проблеми теорії та практики аудиту в Україні" (2002 р.), "Застосування міжнародних стандартів аудиту в національній практиці" (2003 р.), "Операційний аудит об’єктів оподаткування" (2004 р.), "Аудит та реформування бухгалтерського обліку в України" (2005 р.), "Внутріфірмові стандарти як гарантія якості надання аудиторських послуг" (2006 р.), "Актуальні питання застосування стандартів аудиту та етики" (2007 р.). В цьому році ми плануємо провести міжрегіональну науково-практичну конференцію "Методичне забезпечення аудиту: проблеми та перспективи".

Велику увагу аудитори Запорізької області приділяють підвищенню власного рівня кваліфікації. З цією метою ще у грудні 2003 р. було створено Підприємство "Інформаційно-методичний центр "Аудит-Запоріжжя", засноване на власності ЗТВ САУ. Всі ці роки Центр очолює д.е.н., професор, аудитор Царенко О.В. Завдяки роботі Підприємства "ІМЦ "Аудит-Запоріжжя" члени ЗТВ САУ щорічно підвищують рівень теоретичних знань з питань міжнародних стандартів аудиту, міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та фінансової звітності, фінансового аналізу шляхом навчання за програмами, які затверджує Аудиторська палата України.

Багато уваги приділяється розвитку методики аудиту. Правлінням ЗТВ САУ розроблений альбом типових форм робочих документів аудитора. Результатом цієї роботи стало видання у вересні 2002 року методичного посібника "Документування процесу аудиту", що на той час одержав гідне визнання серед аудиторів різних регіонів. На сьогодні, він, безумовно, потребує переосмислення та переробки з урахуванням змін у підходах до аудиту. Запорізькі аудитори Драч В.І., Проскуріна Н.М., Церетелі Л.Г увійшли до складу авторського колективу навчального посібника "Аудит. Методика документування", який видано у 2003 році за загальною редакцією д.е.н., професора Пилипенка І.І.

Існуюча система контролю якості аудиторських послуг знаходиться лише в процесі становлення. У 2009 році з метою надання аудиторам регіону методичної допомоги у формуванні системи внутрішнього контролю якості та її документування аудитором Церетелі Л.Г. було підготовлено практичний посібник "Внутрішній контроль якості".

Сьогодні вітчизняний професійний аудит відзначає своє двадцятиріччя. Протягом останніх років відбуваються кардинальні зміни у розвитку аудиторської діяльності, обумовлені не тільки негативними явищами у світовій економіці, але, насамперед, - прагненням України досягти світових стандартів. Аудитори Запоріжжя мають певні досягнення, проте, попереду ще багато завдань. Ми усвідомлюємо необхідність розробки на основі МСА методичних рекомендацій з урахуванням діючої практики аудиту в Україні. Багато положень Міжнародних стандартів аудиту базується на маловідомих та незастосовних у нас реаліях, тому методичні рекомендації мають бути більш конкретні, використовувати зрозуміліші для нас визначення. Наші аудитори планують взяти участь у цій копіткій, але вкрай необхідній роботі.

До основних напрямків розвитку, в здійсненні яких також готові взяти участь аудитори ЗТВ САУ, слід віднести постійне підвищення рівня професійної компетентності аудиторів та формування нормативно-методичного забезпечення задля участі професійних організацій, зокрема – САУ, в здійсненні зовнішнього контролю якості аудиторських послуг.

Аудиторські послуги на Запоріжжі, як в Україні загалом, розвиваються швидкими темпами та зазнають постійних змін. Безумовно, в нашій професії існують певні проблеми, але своєчасне їх рішення сприятиме подальшому впровадженню аудиторської професії в господарську практику і формуванню у громадськості впевненості у високій професійності аудиторів та гідній якості аудиторських послуг.

Вгору

Головна   •   Новини   •   ЗТВ САУ   •   Аудитори   •   Нормативи   •   Фотогалерея   •   Спілкування   •   Мапа

© Запорізьке Територіальне Відділення Спілки Аудиторів України, 1993-2019

      Rambler's Top100